Koopovereenkomst

 

Gebruikersvoorwaarden René du Chatenier Fotografie
Artikel 1 Definities
1.1 René du Chatenier Fotografie: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, René du Chatenier Fotografie, statutair gevestigd te Delft en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27340718.
1.2 Gebruiker: een natuurlijk- of rechtspersoon die foto’s van René du Chatenier Fotografie gebruikt.
1.3 Website van René du Chatenier Fotografie: de website van René du Chatenier Fotografie te bereiken via www.onlinefotobeeldbank.nl.

Artikel 2 Algemene bepalingen
2.1 De Gebruiker kan geen rechten ontlenen aan het feit dat René du Chatenier Fotografie deze algemene voorwaarden mogelijk soepel toepast.
2.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten (op afstand) tussen René du Chatenier Fotografie en de Gebruiker.
2.3 De eventueel door de Gebruiker gehanteerde inkoop voorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met René du Chatenier Fotografie
2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.
2.5 In deze algemene voorwaarden kan het woord ‘schriftelijk’ ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan e-mail en gefaxte documenten.
2.6 De inhoud van deze site evenals de inhoud van alle andere uitingen van René du Chatenier Fotografie op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. René du Chatenier Fotografie kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. René du Chatenier Fotografie is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden, dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.
2.7 René du Chatenier Fotografie behoudt het recht om zijn algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien René du Chatenier Fotografie overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij de Gebruiker hier twee maanden voorafgaand van op de hoogte. Het staat de Gebruiker vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste zeven dagen na het inwerkingtreden van de nieuwe algemene voorwaarden.

Artikel 3 Prijzen

3.1 De door René du Chatenier Fotografie gehanteerde prijzen voor Gebruikers die niet handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf (consumenten) zijn in Euro’s en inclusief BTW en andere belastingen van overheidswege . De gehanteerde prijzen voor zakelijke gebruikers zijn exclusief BTW. Hiervoor wordt de tarievenlijst Stichting FotoAnoniem gebruikt.
3.2 Alle door René du Chatenier Fotografie gedane opgaven van specificaties en/of andere aanduidingen van foto’s zijn zo zorgvuldig mogelijk geformuleerd. René du Chatenier Fotografie kan echter niet instaan dat zich ter zake geen afwijkingen kunnen voordoen.
3.3 Tenzij de Gebruiker beschikt over een zakelijklidmaatschap, dienen alle aan René du Chatenier Fotografie verschuldigde bedragen voorafgaand aan het downloaden of bestellen van prints van de foto worden voldaan.

Artikel 4 Tot stand komen van een overeenkomst
4.1 Toegang tot de database met foto’s is gratis.
4.2 Een gebruiker die foto’s wenst te gebruiken voor redactionele of commerciële doeleinden dient te beschikken over een zakelijklidmaatschap.
4.3 Door het downloaden van een foto of bestellen van prints komt een overeenkomst tot stand tussen de Gebruiker en René du Chatenier Fotografie, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
4.4 De Gebruiker dient bij René du Chatenier Fotografie te informeren of een foto voor commerciële doeleinden te gebruiken is, tenzij dit nadrukkelijk bij de foto is aangegven.
4.5 Particulieren kunnen foto’s uitsluitend voor eigengebruik bestellen en mogen de foto’s op geen enkele wijze commercieel of redactioneel gebruiken.

Artikel 5 Licentie
5.1 Alle foto’s worden aan de Gebruiker verstrekt op grond van een licentie. De foto’s blijven derhalve altijd eigendom van René du Chatenier Fotografie of diens licentiegevers.
5.2 De licentie betreft een niet-exclusieve licentie voor het gebruik van de foto’s.
5.3 Alle eigendomsrechten waaronder het auteursrecht, persoonlijkheidsrecht, portretrechten en dergelijk blijven bij de René du Chatenier Fotografie.
5.4 Het is de Gebruiker niet toegestaan de onder licentie verkregen foto’s op enige wijze door te verkopen aan derden of op andere wijze (commercieel) te distribueren.
5.5 Foto’s dienen gepubliceerd te worden zoals deze beschikbaar zijn gesteld op de Website. Het bewerken van foto’s voor publicatie is derhalve niet toegestaan. Tenzij de Gebruik beschikt over een schriftelijke toestemming van René du Chatenier Fotografie.
5.6 Bij elke publicatie van een foto dient een goed leesbare naamsvermelding van de fotograaf vermeld te worden en eveneens een vermelding naar de Website van René du Chatenier Fotografie.
5.7 René du Chatenier Fotografie vrijwaart de Gebruiker tegen claims die derden mochten doen gelden met betrekking tot de schending van aan deze derden toekomen (intellectuele)eigendomsrechten.
5.8 René du Chatenier Fotografie verstrekt enkel een licentierecht zoals gekocht is door de Gebruiker. Het is derhalve verboden om een voor redactionele doeleinden gekochte foto te gebruiken voor commerciële uitingen en vice versa.
5.9 Voor iedere dag dat de Gebruiker op enige wijze een foto ongeoorloofd, zoals omschreven in deze voorwaarden of op andere wijze, gebruikt is de Gebruiker een direct opeisbare boete verschuldigd van € 500,- (zegge: vijfhonderd Euro) per overtreding per dag, met een maximum van € 10.000,- (zegge: tienduizend Euro).
5.10 Eventuele verbeurde boetes laten het recht van René du Chatenier Fotografie of zijn licentiegevers om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding onverlet.
5.11 Bij elke publicatie van een foto dient een exemplaar van de publicatie te worden gestuurd naar René du Chatenier Fotografie. Dit kan bijvoorbeeld zijn een krant, magazine, flyer, foto van een grote publicatie zoals een billboard, PDF of een link naar de website.


6 Aansprakelijkheid
6.1 René du Chatenier Fotografie is niet verantwoordelijk voor onjuiste of onvolledig weergegeven gegevens op de Website.
6.2 Mocht René du Chatenier Fotografie aansprakelijk worden gesteld dan is de aansprakelijkheid van René du Chatenier Fotografie beperkt tot het bedrag beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
6.3 Eventuele aanspraken van de Gebruiker op schadevergoeding jegens René du Chatenier Fotografie kunnen alleen betrekking hebben op eventuele directe schade die de Gebruiker heeft geleden door toedoen van een door de René du Chatenier Fotografie geleverde dienst, tenzij de schade direct te wijten is aan opzet of grove nalatigheid aan de kant van René du Chatenier Fotografie, zijn directie en/of leidinggevend personeel.
6.4 Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van René du Chatenier Fotografie aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan René du Chatenier Fotografie toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Gebruiker aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
6.5 René du Chatenier Fotografie is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor de volgende schadeposten: Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6.6 René du Chatenier Fotografie behoudt het recht om Gebruikers uit te sluiten van elk gebruik van de website van René du Chatenier Fotografie indien op enigerlei wijze in strijd wordt gehandeld met de wet, de openbare orde, de goede zeden en/of deze algemene voorwaarden.
6.7 Bij een uitsluiting zoals aangegeven onder punt 6.6 heeft René du Chatenier Fotografie het recht om rechtsmaatregelen te nemen en/of schadevergoeding te vorderen.
6.8 René du Chatenier Fotografie is gerechtigd in het kader van (vervangend) onderhoud haar systemen gedurende beperkte tijd geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen, zonder in dit verband enige schadevergoeding of kosten aan de Gebruiker verschuldigd te zijn.

7 Zakelijke account
7.1 Indien de overeenkomst een zakelijklidmaatschap betreft, wordt de overeenkomst in beginsel aangegaan de tussen partijen voor een duur van twaalf maanden, tenzij anders is overeengekomen.
7.2 Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door Gebruiker is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.
7.3 De duur van de overeenkomst wordt telkenmale voor de duur van de oorspronkelijke periode verlengd indien de Gebruiker hiermee akkoord gaat. Indien de Gebruiker niet expliciet aangeeft de overeenkomst te willen beëindigen zal deze automatisch door René du Chatenier Fotografie worden verlengt.
7.4 Een Gebruiker die beschikt over een zakelijklidmaatschap heeft de mogelijkheid om achteraf te betalen. René du Chatenier Fotografie zal dan alle verschuldigde bedragen (per e-mail) factureren.
7.5 Alle facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan te zijn door de Gebruiker. Indien de Gebruiker niet aan deze betalingstermijn voldoet, zal René du Chatenier Fotografie buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen. Deze bedragen 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,-.

8 Intellectueel eigendom René du Chatenier Fotografie
8.1 De inhoud van de Website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van René du Chatenier Fotografie en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de Website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van René du Chatenier Fotografie.
8.2 Alle auteursrechten en intellectuele of industriële eigendommen op door René du Chatenier Fotografie ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van René du Chatenier Fotografie.

Artikel 9 Toepasselijk recht & geschillen
9.1 Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de Gebruiker op een derden worden overgedragen indien René du Chatenier Fotografie hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
9.2 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij René du Chatenier Fotografie partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
9.3 De Gebruiker en René du Chatenier Fotografie zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minnen proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.
9.4 Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de rechter te Den Haag bevoegd kennis te nemen van geschillen.